بدون من زندگی كن٦

قلبم به سرعت مي زند. ترس به شدت آزارم مي دهد. احساس بي پناهي مي كنم. فرياد زدن فايده اي ندارد. قبلاً امتحان كرده ام. كسي صدايم را نمي شنود. مي خواهم از جايم بلند شوم و خودم را به طبقه پنجم برسانم. شايد وقتي پيش سيما باشم كمي احساس آرامش كنم ولي انگار قدرت حركت كردن را ندارم. اين احساس غريب به شدت مرا ترسانده است. هيچ كس مرا نمي بيند. از كنارم رد مي شوند و حتي گاهاً شايد پا و دستم را هم لگد كنند ولي نه من دردي حس مي كنم و نه آنها چيزي مي فهمند. مثل يك تكه گوشت لمس و بي مصرف در گوشه اي افتاده ام و توان حركت ندارم. با نگراني به اطرافم نگاه مي كنم و به پاهايم التماس كه: فقط دو طبقه ... خواهش مي كنم فقط دو طبقه ....<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چه بالا و چه پايين فرقي نمي كند. اگر پايين هم بروم ، مي توانم روي تختم دراز بكشم.

خودم را به ديوار مي چسبانم. كمي از مردم مي ترسم و اين ترس لعنتي غيرقابل وصف، انگار تمام خون بدنم را منجمد كرده است. با خودم مي انديشم: البته اگر خوني داشته باشم!

گريه ام مي گيرد و به خدا مي انديشم و صدايش مي كنم ولي انگار در اين شلوغي و عبور و مرور مردم،  خدا هم صدايم را نمي شنود.

نمي دانم بايد چكار كنم. در برابر اين عظمت بي پايان، احساس حقارت شديدي دارم. بين مردن و زنده بودن شناورم و نمي دانم در كجاي هستي قرار گرفته ام.

بهت زده مشغول نگاه كردن به مردم هستم كه سنگيني وجود كسي كه كنارم مي ايستد، مرا به خود مي آورد. سرم را بلند مي كنم و مي بينم كه مردي در كنارم ايستاده است. چهره اش كمي محو مي نمايد ولي مي توانم سايه يك لبخند را بر لبانش ببينم. با چشماني گريه آلود نگاهش مي كنم و نمي دانم كه آيا او واقعاً مرا مي بيند يا خير و اين فقط توهمي است دوباره در كنار تمامي اين اوهامات چند روز اخير.

اما او كنارم مي نشيند و به چشمهاي مضطربم نگاه مي كند و با لبخندي اينبار مشخص‌تر سكوت را مي شكند:  خيلي ترسيده اي نه؟!

بيشتر از اضطراب، هيجان زده ام! پس از نمي دانم چه مدت زماني، كسي مي تواند مرا ببيند و احتمالاً‌ صدايم را بشنود. براي آنكه متوجهش كنم احتياجي به جست و خيز و شكلك درآوردن ندارم.... او مرا مي بيند.

سعي مي كنم لبخند بزنم ولي گريه امانم نمي دهد. دستش را روي شانه ام مي گذارد و مي گويد: مي دانم كه خيلي سخت است. شرايط بسيار بدي داري و هيچكس هم نبوده كه برايت راجع به اين شرايط توضيح دهد ولي الان من براي كمك به تو به اينجا آمده‌ام.

عبور و مرور افراد ديگر عذابم نمي دهد. انگار كه ناگهان ديگر نيستند. من آنها را نمي بينم چون توجهم به سوي مردي جلب شده كه ادعا مي كند براي كمك به من آمده است. از كجا و چگونه ... نمي دانم!

منتظر مي شوم كه او توضيحات بيشتري بدهد. باز هم لبخند مي زند حتي چشمهايش هم كه حالا واضحتر شده اند، متبسم هستند. فكرم را مي خواند و مي گويد:

از كجا آمدنم را نمي توانم به تو بگويم چون الان تو در شرايطي نيستي كه بتواني حرفهاي مرا درك كني ولي راجع به وضعيت تو مي توانم برايت كاملاً توضيح بدهم و كمك كنم ..... حالا تا وقتي كه بالاخره وضعيت تو مشخص شود.

مي پرسم: چه وضعيتي؟

مي خندد: هيچ برايت غريب نيست كه نمي تواني چيزي را حركت دهي؟ ...آدمها تو را نمي بينند و هيچكس هم صدايت را نمي شنود اما تو همه را مي بيني؟

به سرعت مي گويم: چرا ...چرا....برايم خيلي عجيب است. احساس مي كنم كه مرده‌ام ولي چيزهايي كه از مرگ مي دانم به اين صورت نيست. اين است كه احساس ناتواني و سردگمي شديدي مي كنم.

مي گويد: ايرادي ندارد. اين احساسات در تمامي افرادي كه شرايطي مثل تو دارند،كاملا طبيعي است . و مي پرسد: مي داني چند روز است كه در چنين وضعيتي قرار داري؟ ....

مي گويم: نه ....مي دانم كه روز و شب  گذشته است ولي دقيقاً‌ چقدر نمي دانم.مي گويد امروز به زمان مردم عادي سه شنبه است يعني سه هفته و چهار روز از روزي كه تو پس از وقوع زلزله و متعاقب آن حادثه پيش آمده كه حتماً‌ چيزهايي را از آن به ياد داري، مي گذرد.

مي پرسم: زمان را به ياد ندارم ولي حادثه را چرا. و به خاطر دارم كه هيچ دردي در آن لحظه ها نداشتم الان هم همينطور.... فقط نگران همسر و بچه هايم هستم.

مي گويد : نگراني تو بي مورد نيست بلكه كاملاً‌ طبيعي است ولي مي توانم به تو بگويم كه حال بچه هايت خوب است و جراحت مختصري برداشته اند و الان هم منزل خواهرت هستند و هر وقت هم كه تو بخواهي، مي تواني آنها را ببيني. همسرت هم خوب  است و دو هفته پيش از بيمارستان مرخص شده است. در طي اين مدت به ديدنت آمده ولي تو متوجه نبوده اي.

در يك لحظه احساس فشار شديدي مي كنم. انگار دوباره آن احساس سياه لعنتي دارد به سراغم مي آيد و نيرويي مرموز مثل يك طناب سفيد مرا به سمت عقب مي كشاند. سعي مي كنم دستهاي آن مرد را بگيرم. ترس و وحشت را در چشمانم مي بيند و به آرامي مي ايستد. درآخرين لحظه ها كه مي دانم پس از آن سياهي و بي خبري درانتظارم است، لبخند او را مي بينم و صدايي محو كه مي گويد: نگران نباش وقتي بيدار شدي من كنار تو هستم.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید