سهراب می گفت:

من در اين تاريكی

فكر يك بره روشن هستم

كه بيايد علف خستگيم را بچرد

نمی دانم من هم چقدر به اين بره روشن فكر می كنم. چون در پس هر حادثه (اگر اسمش را حادثه بگذاريم) باز يك حادثه جديد در راه است.

 انگار هيچ بره روشنی هم نمانده است تا از اين همه خستگی بهش پناه برد ... مثل اينه كه  بره روشن فقط يكی بود و آن را هم سهراب با خود برد.

/ 0 نظر / 3 بازدید