بدون من زندگی كن١٠

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مي خواهم هرچه سريعتر اين را به راهنمايم بگويم. به سرعت از جا بلند مي شوم كه صداي او ميخكوبم مي كند: چه كار مي كني؟ مي خواهي او را بترساني؟ ... من اينجا هستم! و روي پيام خم مي شود و با لبخندي لپ او را نوازش مي كند.

هول زده مي گويم: او پسر من است! مرا مي بيند!

مي خندد: مي دانم. او پسر توست! اما تا زمانيكه تو و او در كالبد مادي هستيد، روابط خانوادگي بر زندگي مادي حكم مي راند. در غير اينصورت او روح مستقلي است كه به واسطه پيكر تو به جهان مادي رفته است.

حرفهايش گيجم مي كند. البته خيلي از حرفهايش را مي فهمم ولي بيشتر احساس مي‌كنم كه فهميدن بعضي از حرفهايش بيشتر از حد توانم است و يك جورهايي از بار آموزش هاي او خسته مي شوم.

با پيام بازي مي كنم – سيما در آشپزخانه است. مي توانم او را ببينم .انگار كه هيچ ديواري وجود ندارد. چقدر ظاهرش خسته است.

صداي تلفن مي آيد. سوگل گوشي را برمي دارد. كسي از آن سوي سيم احوالپرسي مي كند. اهميتي نمي دهم. ترجيح مي دهم به بازي با پيام ادامه دهم. راهنمايم هم توجهي ندارد. ولي با شنيدن نامم به سمت سوگل مي چرخم كه گوشي را به سيما مي دهد. سيما كمي اخم مي كند و تقريباًَ با سردي احوالپرسي مي كند. كمي كنجكاو شده ام. به راهنمايم نگاه مي كنم. به سمت تلفن مي چرخد و پس از مكثي كوتاه نگاهم مي كند: خانمي است به نام فريبا. اگر اشتباه نكرده باشم از بستگان همسرت است. حال تو را مي پرسد. كمي تعجب مي كنم. ارتباط ما با فريبا زياد نيست. او دختر دايي رضا است. مي دانم كه در بچگي ارتباط زيادي با او داشته است ولي در اين هشت سالي كه با رضا ازدواج كرده ام، مي توانم بگويم كه به جرئت او را بيشتر از ١٠ بار ديده ام. رضا هم علي رغم آنكه با همديگر بزرگ شده اند، ميلي به ارتباط بيشتر با او نداشته است. منهم هرگز اصراري براي ارتباط با او نداشته ام. هميشه فكر مي كردم كه دختر حسودي است و بدش نمي آمده كه من نمي بودم تا با رضا ازدواج مي كرد! البته هميشه هم به اين فكر خنديده بودم  و الان كه براي احوالپرسي من به سيما زنگ زده است كمي احساس شرمندگي مي كنم.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
سها

سلام. ميدونی منو ياد نوشته های کارلوس کاستاندا ميندازی. موفق باشی

فراز

سلامی چوبوی خوش ورق های صورتی که نقش زیبای قلب سرخ شما برروی ورق پاره های سفیداست درتلاءلوءزرین خورشید گرم انديشه ات ای راقم بدون من زندگی کن .من ازلابلای کلمات جانبخش داستانت لطافت ويگانگی روح تورالمس ميکنم .ايثاروتنهايی ومنحصربفردبودن ازجان کلام شما درپهنای آبی آسمان سخن توميدرخشد .بازهم باتوکلمه خواهم گفت فعلاْ بدرود