سرماي زمستان هم مي رود...

دنيا اين روزها قشنگتر شده است. به قدري سفيدي برف زيباست كه آدم گاه فراموش مي كند كه در دنياي سياهي زندگي مي كند.

اما شايد هم كه سفيدي همينقدر سرد باشد و ما در چارچوب قرار دادهاي خودمان، آن را گرم مي بينيم و خوب...

مي بيني باورها به يك مويي بند هستند. به يك خط فاصله كوچك تو از  او ج يك جا به قعر يك  جاي ديگر پرت مي شوي. سياهي در دل سفيدي است و سفيدي در درون سياهي...

اما من به انتظار بهارم. يك بهار باراني كه تمام درختها زير شكوفه هاي سفيد و صورتي غرق مي شوند....

ولي تا آن روز .....چند روز ديگه شب يلدا ست... چه شب قشنگ و افسانه اي است. بعد از آن هم مي توانيم تا يك ماه صبر كنيم و همديگر را در كوشك ورجاوند ببينيم. دهم بهمن، روز جشن سده. همبستگي انساني  وقتي خودت هم داخل اين موج مي شوي واقعاً دلنشين است. و آن هرم گرما كه تمام وجودت را گرم مي كند. من نفهميده ام كه اين موج انساني است كه گرما مي بخشد يا آن تل آتش. اما هر چه كه باشد و از هر نوع مهم اين است كه تو گرم مي شوي، در حالي كه اطرافت هنوز سفيدي و سردي برف را حس مي كني. جايي و لحظه اي كه دوربين ها هنگ مي كنند و يخ مي زنند ولي گرماي دلنشين دل ها و زنجير دستهاي آدمي حصاري بين تو و سرما مي كشد.

/ 2 نظر / 3 بازدید
آهو خانم

منم شب يلدا رو خيلی دوست دارم . خاطرات قشنگی از اين شب دارم

محمد - زئوس الهه آسمانها

سال‌روز پيدايش و مهار آتش را به‌دست بشر ؛ جشن سده هم مانند شب يلدا يعنی تولد خورشيد می آيد و آن هم ميرود ... پارسال که در جشن سده آقای کوروش نيکنام نماينده مجلس زرتشتيان خير مقدم ميگفت ؛ آيا عملکرد خودش را در مجلس را ملاک بقا و قانون کره زمين ميداند؟ اين جشنها و سالروز ها برای آن بود که ما بدانيد برای چه آمده ايم و به کجا ميرويم ... هيهات که بشر و کره زمين بازيچه ايی بيش در دست عده ايی دون و پست نيست ... آن دورها وقتی آن تل آتش گرما ميبخشيد ؛ تا سالها گرمايش را در وجود حس ميکردی ... اما حيف از آنکه گرمای اين روزها ؛ لحظه ايی زود گذر بيش نيست ... اما بيان باورهايت و روايت سفيدی و سياهی ات بسيار زيبا و دلنشين بود ...