خدا هم تنهاست

مرا به کدامین دستهای وضو نساخته ای می سپاری

اینجا که در تیمم تو غرق شده ام،

سوخته های انسانیت عصیان یافته را در ویرانه های کدامین شهر سوخته ای به خاک می سپاری

آنجا که در غرقاب خاکستری های دماوندغسل کرده اند ...

من کنار تو ایستاده ام

به عظمت تمام تنهایی هایت

به بی کرانی تمام مهربانی های هرگز نفهمیده ات... و به سکوت همیشه سکوتت....

من چهره بی نقاب خداییت را معصومترین یافته ام

من کنار تو ایستاده ام....

/ 2 نظر / 24 بازدید
محمد درویش

[گل]

کاکتوس

دوست دارم بهناز جونم