زمين گرد

زمين گرد بود ؟

اين يك مثال قديمي است. بله زمين گرد است و ما هر كاري بكنيم بر روي همين زمين به عكسي العمل عملمان برخورد مي كنيم.

بحث كلونينگ يكي از بحث هاي جذاب برايم است. اما نه آنقدر كه تأييدش كنم. به نظرم يك جور دست بردن در كار خلقت است. با آنكه به بهانه كمك به انسانها و پيشرفت علم به كار گرفته شده است، اما ميدانم كه تنها اين نيست. شايد ديدن فيلم جزيره كمي تكانم داده است. من انگار معمولاً ديرتر از ديگران تكان مي خورم! همه حتماً اين فيلم را ديده اند.

ما عادت كرده ايم در اين قرن اتم يا هر اسم جديد ديگر، كه اول فيلم چيز ي را بسازيم و بعد سناريو را به طور زنده پخش كنيم.  شنيده ام كه با توجه به دسترسي به نقشه ژنتيكي انسان، مي توان ژنهاي معيوب را شناسايي كرد و صد البته فكر ي هم براي ژن پيري نمود!

هزينه اش بالاست و براي مورچه هاي كارگر رويايي دور دست و احمقانه! براي مورچه هاي رئيس هم نه صرف اقتصادي دارد كه اين هزينه را صرف يك مشت مورچه كارگر بكنند و نه از نظر بالابيني ، صرف مي كند تا بتوانند به جز طبقه خودشان كسي را در اين راستا ماندگار داشته باشند. دنيا پر از مورچه است.اين نباشد يكي ديگر.

اما اين فرضيه طولاني شدن عمر، گردي زمين را زيز سؤال مي برد. البته از يك نظر هم بد نيست و آن اينكه ما خيلي خيلي كمتر شاهد ساخت مقبره هاي باشكوه خواهيم بود.

اما ....

/ 0 نظر / 2 بازدید