بدون من زندگی كن ٤

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 روی تخت می نشينم و كتايون را صدا می كنم ولی او جوابی به من نمی دهد. به سمت استيشن پرستاری می روم و بلندتر حرف می زنم و نمی دانم چرا هيچكدام  اصلاً به طرفم برنمی گردند.

 

از فرط اضطراب مي لرزم و ديگر حتي حرفهايشان را هم نمي شنوم. دست كتايون را مي گيرم تا او را متوجه خودم بكنم ولي انگار دستش از دستم در مي رود. او همچنان در مسير حركت خودش است. مصرانه و با استيصال دوباره گوشه لباسش را مي گيرم و باز در دستهاي من هيچ چيز نمي ماند. جلوتر مي روم و مي خواهم به سيما تلفن كنم تا بيايد و مرا نجات دهد. بايد به او بگويم كه چه حال وحشتناكي دارم و چقدر مي ترسم. تلفن روي استيشن پرستاري وكنار دست يكي از پرستارهاست. ديگر به فكر اجازه گرفتن هم نيستم . با اضطراب گوشي را مي گيرم. اما تلاش من براي بلند كردن گوشي بيهوده است. وجشتزده ام و احساس بي كسي و بي پناهي دارم. به پرستارها و كتايون نگاه مي كنم. دلم مي خواهد گريه كنم و فرياد بزنم تا كتايون مرا ببيند. به اطراف نگاه مي كنم . روبه رويم، پشت استيشن، آينه بزرگي است. در آينه تصوير كتايون و دو پرستار ديگر را مي بينم ولي من در آينه نيستم! ولي ....پس من كجا هستم؟ جابه جا مي شوم. ولي باز هم خودم را در آينه نمي بينم. به شكمم نگاه مي كنم و به آن دست مي كشم. اما آيا واقعاً‌ من شكم دارم؟ آيا واقعاً‌ هستم؟ و يكهو انگار يك سطل آب جوش رويم ريخته باشند، متوجه حقيقت دردناكي مي شوم. احساس تهوع به من دست مي دهد و من بي اختيار كنار استيشن پرستاري، روي زمين چمباتمه مي زنم. هجوم اين احساس ناآشنا و دردناك، مرا در ورطه خود مي كشد و ناگهان با سرعت زيادي، انگار با يك طناب به عقب كشيده مي شوم – مثل وقتي كه سر پريسا سزارين مي شدم و مي خواستند كه بيهوشم كنند، انگار دوباره بخواهند بيهوشم كنند، به يك سياهي عميق فرو مي روم و بعد ديگر .........تمام!

/ 1 نظر / 3 بازدید
ahoor

دوست من سلام .ممنون از نظرت ...چرا ادرس وبلاگت را اشتباه می نويسی؟