درد تاریکیست درد خواستن ...

/ 6 نظر / 14 بازدید
شیطان

به تاریکی مگریز به تنهایی مگریز اگر میخواهی و اگر خواستنت هوسی بیش نیست ..

آرش شیواتیر سابق !!!

زمین و آسمان خانه و خیابان من وما همه و همه غم گرفته است اما تو یک دریچه بخند ...