سحر

اندكي صبر سحر نزديك است

اين مصراع را خيلي دوست دارم . يك جور اميد در آن هست كه به زنده بودن وابسته ام مي كند. نمي دونم كه ديگران چه حسي نسبت به آن دارند اما براي من مثل يك آيه است.

اما اين اندك چه زمان طولاني است! نزديكي سحر را حس مي كنم اما فكر مي كنم كه درك خداوندي از اين نزديكي با حس من دو مسير جدا دارند.

كاش خدا هم حس كند كه چقدر به اين نزديكي و آن اندك واقعي نياز داريم!

/ 1 نظر / 2 بازدید
يکا

سلام عزيزم اگه انصاف داشته باشيم البته کمی اون که حاضره و ناظر اونکه منتظره اون که در خانه است و در انتظار و اين ماييم که بی هدف و سرگردان به دور خود می چرخيم و می چرخيم و ايراد و غصه های ندانمکاريمان را به او نسبيت ميدهيم او هميشه جوابگوست آری سحر نزديک است نزديکتر از آنکه تصورش را بکنيم او آمده در بگشاييد يار آمده در بگشايد می بينمت عزيز