بدون من زندگی كن ١٥

فريبا كيفش را از كنار تخت برداشت و براي آخرين بار در آينه ميز توالت به خودش نگاه كرد و از ديدن قيافه مرتبي كه به او لبخند مي زد، از سر رضايت تبسمي كرد. يكبار ديگر محتويات كيفش را بازبيني كرد و از اتاق خارج شد. مادرش را ديد كه از آشپزخانه او را مي پاييد . مي دانست كه مادرش او را زير نظر دارد. حق داشت. خانم مؤيدي نگران رفتار دخترش بود. مي دانست كه فريبا هميشه به رضا علاقه داشت و مي فهميد كه اين اواخر پس از تصادفي كه رضا و خانواده اش داشتند، رفتار فريبا تغيير زيادي كرده بود. بيشتر از هميشه به خودش مي رسيد و ساعات زيادي را هم در مطب رضا مي گذراند. روزهاي اول به بهانه كمك كردن به او كه وضعيت جسماني خوبي نداشت به مطب مي رفت و حالا پس از گذشت يك ماه و نيم باتوجه به تعطيلي مدارس به صورت يك عادت راهي مطب مي شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دخترش را صدا زد: امشب مهمان داريم. فريبا بي اعتنا پاسخ داد: بسيار خوب سروقت مي آيم!

وقتي دوباره چشمهايم را باز مي كنم، رضا پيش من نيست. بخش خلوت شده است و نيمه تاريك. خيلي آرام و سبك روي تختم مي نشينم و به اطراف نگاهي مي اندازم. راهنمايم نيست. خوب از كجا بداند كه من بيدار شده ام؟! دلم مي خواهد بتوانم راه بيفتم و سري به خانه سيما بزنم. نمي دانم چطور علاقه ام به بچه ها را توصيف كنم. در حاليكه علاقمند به ديدنشان هستم و دوستشان دارم، اما از سويي ديگر حسي از بي احساسي نيز در خودم  حس مي كنم. دلم مي خواهد از روي تخت بلند شوم ولي از طرفي ديگر ترجيح مي دهم كه به تنهايي از اين محيط خارج نشوم. انگار چيزي مرا از محيط بيرون مي ترساند و اين چيز چه مي تواند باشد، نمي دانم. وقتي كاملاً‌ مي نشينم متوجه وجود فردي در كنار شيشه هاي رو به بيرون مي شوم. تكان تكان مي خورد و عصباني است. در حاليكه كنجكاوانه مشغول نگاهش هستم، ناگهان به طرفم برمي گردد. حركت ناگهانيش كمي مرا مي ترساند. دلم مي خواهد سريعاً‌ روي تختم دراز بكشم ولي او مرا غافلگير كرده است. احساس مي كنم چشمهايم گرد شده اند. نگاه اين مرد مرا مي ترساند. به طرفم مي آيد و در حاليكه به شدت عصبي است، مي گويد: ببين ....ببين مرا در چه وضعيتي نگاه داشته اند؟

كمي خيالم راحت مي شود . انگار با حس اينكه او مي تواند مرا ببيند،‌ يك همدرد پيدا كرده ام!

اما او نيازي نمي بيند كه براي شنيدن پاسخ من به انتظار بماند! خودش مي برد و مي دوزد: اين كجايش دوست داشتن است؟!!! ٤٧ روز است كه روي اين تخت افتاده ام. اين جسم كاملاً از بين رفته است. فايده اش چيست كه با دارو و دستگاه نگهش داشته اند؟.... بيا نگاهش كن!

لحن تحكمي او بي اختيار مرا از روي تخت بلند مي كند. به طرف تختش مي روم. تختي كنار پنجره. مردي روي آن خوابيده است و رويش ملحفه سفيدي كشيده اند. پايين ملحفه تا حدودي برجسته است. از پشت ملحفه مي توانم زخم بزرگي را پشت اين تن ببينم. مرد ادامه مي دهد: به زور نگاهم داشته اند. آن ستون نور را مي بيني؟ به طرف ستون برمي گردم: آن ستون نور من است! ...راه من است .... هر روز  هست ولي مرا به طرف خودش نمي كشد.... فقط و فقط به خاطر اين دم و دستگاه ....

در حاليكه دستهايش را تكان تكان مي دهد به جسمش و دستگاههاي كنار آن اشاره مي كند : هر روز از روز پيش بيشتر اذيت مي شوم. هر وقت به جسمم برمي گردم اين دردها امانم را مي برند. نمي توانم فرياد بكشم .....نمي توانم وقتي بدنم را جابجا مي كنند، داد بزنم...تو را به خدا يواشتر! از اين همه درد كشيدن خسته شده ام. يكبار به سمت آن نور كشيده شدم و چه احساس آرامشي داشتم ولي بعد يك هو  همه چيز به هم ريخت! من دوباره برگشتم. كاش وقتي مي توانستم، يك نوشته به اين ها داده بودم تا دست از سرم بردارند!

يك ريز حرف مي زند. مجال همدردي هم به من نمي دهد. در اين وانفسا راهنمايم را مي بينم: اوهو چه خبر است شلوغ كرده اي؟ لبخند ميزند: كمي مجال به خودت بده! تو كه فرصت حر ف زدن به مخاطبت را نمي دهي!

مرد به راهنمايم نگاه مي كند. ديگر حرف نمي زند و فقط مشغول ارزيابي راهنمايم است. راهنمايم با خونسردي جسم مرد را لمس مي كند. زخم به راستي بزرگ است. به سمت مرد برمي گردد: خيلي دلت بخواهد كه اينطور تو را نگاه داشته اند! اين نشان مي دهد كه بچه هايت علي رغم اذيت هاي تو، هنوز به تو علاقمندند .... تو بايد اين دردها را بكشي تا آن ستون نور تو را به جايي ببرد كه عذابت كمتر باشد. وگرنه با آن گذشته درخشان كه تو داشته اي، نكند توقع داري كه هر چيزي كه تو بخواهي همان هم بشود؟

مرد ساكت شده است. به نظر مي آيد از اينكه اسرارش در برابر من غريبه عيان شده است ، كمي خجلت زده است. البته من كه نفهميده ام او در گذشته چه كرده ولي از سكوت ناگهانيش مي فهمم كه فرد مثبتي نبوده است.

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
اهور

سلام. مدت زيادی بود اينجا سر نزده بودم. چطوری دوست من ! اميدوارم که خوب خوب باشی...

زئوس

سلام ... بهناز عزيز ... هرکسی نميتونه اين ه رو که ميگی درک کنه ... روزهايی من حس و حالی داشتم در راستای اين معانی اما با اين تفاوت که جسمم همراهم بود و با اختيار استاد به نظاره دنيا ميرفتم ... حيف که چه زود گذشت ... بهناز عزيز ... شخصيتهای اطافيان رو بحدی زيبا ترسيم کردی که از اعماق وجود درکشان ميکنم ... هميشه همراهيت ميکنم ؛ اما اگر سکوت کرده ام بخاطر اينه که اينها رو فقط بايد خواند ... اينها اين دنيايی نيستن که بشه اين دنيايی صحبت کرد راجع به اينها... آيا درک و حسم ميکنی؟ آيا سکوتم را ميشناسی؟ آيا سکوتم را می شنوی؟

سروش

سلام... وبلاگت خيلی قشنگه مثل بارون جنس رويا....به من هم سر بزنی خوشحال مي شم... موفق باشی