بدون من زندگی كن٥

و بعدتر.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نمي دانم چند ساعت است كه اينطور روي تخت افتاده ام. از ترس تجربه دوباره آن حس  لعنتي جرئت نمي كنم كه از تخت پايين بيايم.كتايون اينجا نيست. انگار صبح شده است. همه جا روشن است و من گرچه مصرانه چشمهايم را بسته ام ولي همه چيز را مي بينم. انگار با شروع روز حركت در همه جا آغاز شده است. دلم مي خواهد از تخت پايين بيايم و دنبال بچه ها و رضا بروم.

سعي مي كنم تمام چيزهايي را كه در طول اين ٢٩ سال زندگي آموخته ام به ياد بياورم تا مطلبي را براي كمك به حالم پيدا كنم. نمي دانم چه خبر است. خودم را محكم به تخت چسبانده ام. انگار اگر كمي تكان بخورم از روي تخت سر مي خورم و به پايين مي‌افتم. چقدر دلم مي خواهد گريه كنم. فكر كنم چند ساعتي را به تماشا گذرانده ام ولي احساس خستگي نمي كنم. آرام روي تخت مي نشينم و به اطرافم نگاهي مي اندازم. تصميم گرفته ام كه شجاع تر باشم. دو تخت آنورتر ، حال يكي از مريض ها انگار خوب نيست چون همه دورش جمع شده اند و دارند كارهايي مي كنند. ترجيح مي دهم كه آرام از بخش خارج شوم و نگاهي به اطراف بيندازم و اين چيزها را نبينم. اين جور منظره ها هميشه مضطربم مي كرده است. سبك حركت مي كنم هيچكس متوجه من نيست. به طرف در مي روم ولي دستگيره را نمي توانم بگيرم. يك جورهايي انگار از دستم در مي رود. بايد منتظر باشم تا كسي بيايد يا برود تا من با او خارج شوم. چند دقيقه اي ايستاده ام كه يكي از پرستارها با عجله در را باز مي كند تا بيرون برود. من هم به او مي چسبم و از در خارج  مي شوم. انگار از جايي آزاد شده ام. احساس سبكي و كمي نشاط مي كنم . به اطراف كه نگاه مي كنم راهروي نسبتاً‌ عريضي را مي بينم كه در دو طرفش آدمهايي ايستاده اند. همه ناراحت و غمگين هستند. دو تا زن هم در گوشه اي با شدت گريه مي كنند و چند نفر دورشان را گرفته اند و سعي در دلداري دارند. از آنجا عبور مي كنم و از پله ها بالا مي روم. اينجا طبقه سوم است و يادم مي آيد كه سيما اگر امروز شيفتش باشد، طبقه پنجم كار مي كند. پله ها را دو تا يكي بالا مي روم و اصلاً‌ احساس خستگي نمي كنم. وسط راه ، يك آن فكر مي كنم كه حتماً‌مرده ام كه اينقدر سبك و بدون نفس زدن پله ها را بالا مي روم و به ياد مي آورم كه آن روز در آيينه پشت سر پرستارها، من كنار كتايون نايستاده بودم. كمي مي ترسم و روي يكي از پله ها مي نشينم. عبور و مرور افراد اصلاً‌ اذيتم نمي كند. انگار نه انگار كه آنها به من مي خورند و رد مي شوند. بيشتر از اين حرفها ترسيده ام و اين ترس ، يكباره انگار مرا به شدت سنگين كرده است. حس غريبي است. فكر مي كنم كه هميشه از  مردن ترسيده بودم. هميشه فكر مي كرده ام كه پس از مردن، ديگر همه چيز تمام مي شود و يك سياهي مطلق انتظارم را مي كشد. ولي الان مي بينم كه زندگي مثل هميشه جريان دارد – هيچ چيز فرق نكرده است و سياهي هم وجود ندارد. همه چيز همان طور است كه بايد مي بود فقط من نيستم. همه مثل هميشه هستند مردم همانطور كه بايد باشند ......، فقط من نيستم.

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
sheyda

بهترين چيز رسيدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است.