بدون من زندگی كن!

قسمت اول:

با عجله كه می دويدم خوردم به ساعت ديواري. ساعت كمی تكان خورد و كم مانده بود بيفتد زمين. اما من عجله داشتم نبايد عقب می ماندم. اگر گمشان می كردم چه؟ هنوز برای ادامه مبارزه جان داشتم. شايد هم فكر می كردم كه دارم! هرچه بود رضا مال من بود و برای داشتن اون بايد مبارزه می كردم. وقت نداشتم ساعت رو صاف كنم. شايد اگر دوباره به اينجا برگشتم، اينكار رو بكنم.

فخرالسادات خانم از توی آشپزخانه كه می آمد بيرون، جواب خداحافظی آنها را داده بود. توی اتاق كه رسيد به نظرش آمد كه ساعت ديواری تلنگری خورد. كمی ترسيد. كسی آنجا نبود. فكر كرد كه خيالاتی شده . با خودش فكر كرد: حتماً‌دم رفتنش رسيده كه اين روزها اينجور چيزها را زياد می بيند. شايد هم اشاراتی از عالم غيب است كه برای رفتن خودش را آماده كند. بعيد هم نبود كه حسن آقا باشد كه اينطوری برايش پيغام می فرستد. خيال حسن آقا كه می آيد، لبهای فخری خانم هميشه به لبخندی باز می شود: حسن آقا من آماده‌ام! ولی يكهو انگاری چيزی يادش می آيد. خيال رضا ناراحتش می كند: بچه ام شده يك مشت پوست و استخوان! كاش زودتر تكليفش روشن شود. درست است كه سودابه زن خوبی بود ولی وقتی دكتر ها اينجور جوابش كرده اند، رضا فقط خودش را عذاب می دهد.بايد اجازه بدهد كه اين دستگاهها را جدا كنند آنوقت خودش را برای مراسم ختم و اين حرفها خسته كند نه اينكه هر روز پای تخت زنی بنشيند كه دكتر ها می گويند مرده است و به زور دستگاه نفس می كشد. والله اين دو طفل معصوم را هم عذاب می دهند. نه می دانند مادرشان زنده است و نه می دانند مرده! روز به روز فقط بيشتر غصه می خورند. حالا باز پيام كمی عادت كرده ولی پريسا كه می فهمد كلی غصه می خورد. باز هم خدا پدر و مادر سيما خانم را بيامرزد كه اينطور اين بچه ها را تر وخشك می كند. خوب البته اگر رضا هم خواهر داشت همين كار را می كرد. فخری خانم مطمئن بود.

به ساعت رسيد. ساعت واقعاً‌ تكان خورده بود. انگار يك نفر كه با عجله رد می شده  بهش خورده و آنرا جابجا كرده باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید