روزهای بی مناسبت

روزی است مثل روزهای دیگر

نه آفتاب رنگش بیشتر شده و نه هوا بیشتر از بایدش، خنکتر یا تمیزتر...

اگر هر روز را بی مناسبت زنده بودیم همه روزها رنگ قشنگتری داشت...

کاش یاد می گرفتیم هر روز روزمان است... هر روز روزعزیزانی است که دیر فهمیده ایم روزشان است...

/ 3 نظر / 23 بازدید
محمد درویش

[گل]