... كه به اسم تو رسيدم، قلمم به گريه افتاد.

همه ما يك جوري از دست دادن رو تجربه كرده ايم.

نمي تونيم بگيم كه تونستيم آنهايي را كه دوست داشته ايم، تا ابديت حفظ كنيم.

من براي اين كه با اين حس مبارزه كنم، ياد گرفته ام تا اين ديگران باشند كه مرا از دست مي دهند، نه من. خودخواهي است مي دانم.

امروز صبح به دو صدا فكر مي كردم. دو تا صدايي كه نه هرگز فراموششان مي كنم و نه ديگر شايد هرگز بشنومشان.يكي ” جانم “ گفتنهاي مادرم، هروقت كه صدايش مي كردم و جز اين هرگز به من جواب نداد  و ديگري صداي خنده هاي شاد يك عزيز رفته از دست... كه اين را هم مي دانم كه اگر يك روزي هم دوباره پيدايش كنم، دوباره دوباره هرگز او نيست و شايد هم حتي ديگر نخندد...

يك وقتي فكر مي كردم چقدر حس شيريني است كه تو تنها نقطه سفيد زندگي كسي باشي. چقدر شيرين است كه نزديكترين كس به كسي باشي كه همه دلشان مي خواهد به او نزديك باشند. اولش فكر كردم تمام سياهي ها را مي شكنم، توانم  زياد است بايد بتوانم. اما بعدها به اين نتيجه رسيدم كه بعضي وقتها اگر تو فقط يك نقطه سفيد باشي، سياهي چه هنري كرده كه تو را نبلعيده است. بايد خودت، خودت رو نجات بدهي پيش از اينكه اين نقطه كوچولوي سفيد هم سياه بشود و ديگر هرگز نتواند خاطره اي از سفيدي ها به جا بگذارد. به اين نتيجه رسيدم كه نقطه سفيد بمانم حتي در اوج تنهايي هاي يك سياهي عظيم... اما سفيد بمانم.

شازده كوچولوي سياه

باور كرده بودم كه شازده كوچولوي سياره سياهي ها تنها گلسرخ سفيدش رو مراقبت خواهد كرد و به خاطر او هم كه شده ... اجازه خواهد داد تا خورشيد به سياره اش بتابد. اما شازده كوچولو فقط به اندازه گلسرخش اجازه ورود به آفتاب مي داد، همين . چه عذابي كشيد شازده كوچولوي سياه در تمام سالهايي كه مجبور بود مراقب باشد تا گلسرخش از سياهي و سرماي درون او نترسد... اما رسيد به جايي كه يواش يواش بين سياهي درون خودش و سفيدي درون گلسرخش به تضاد برسد ... نمي دانم شايد يواش يواش فكر كرد بد هم نيست اگر سفارش بدهد يك گل رز سياه از هلند برايش بياورند تا به جاي گلسرخش بكارد.

بعد از اين فكر گلسرخ نايستاد تا ببيند كه رز سياه آمد يا خير. به چه سختي ريشه هايش را ازخاك سياره سياه بيرون كشيد. تمام خاطره هاشون رو پاره كرد و به جاي ريشه هايش كاشت تا شازده كوچولو هيچ تعهدي نسبت به اون نداشته باشه  و يك مشت از خاك سياره توي چمدونش گذاشت و رفت ...

ديگر هم هرگز برنگشت تا ببيند شازده كوچولو چقدر براي رفتنش گريه كرده است. شازده كوچولو هم هرگز نفهميد كه گلسرخ در تمام تنهاييهايش وقتي كه آن يك مشت خاك رو توي دستهايش مي فشرد و گريه مي كرد، فقط و فقط اسم او را صدا كرده است.

شازده كوچولو هيچوقت نفهميد كه وقتي كسي به گلبرگهاي گلسرخ دست مي زد، اون به چه شدتي خودش را غنچه مي كرد تا ديگر هرگز و هرگز شازده كوچولوي سياه را به خاطر نيآورد، حتي اگر ياد صداي خنده هاي او شيرين ترين خاطره زندگيش باشد.

شازده كوچولو خط سياهي را كه به  دور گلسرخ كشيده شد، هرگز نه ديد و نه فهميد.

 

چقدر دلم براي شازده كوچولوها و گلسرخهايشان مي سوزد.

/ 3 نظر / 5 بازدید
محمد درویش - زئوس الهه آسمانها

مسئول بودن ؛ با خود به سياره ديگر بردن نيست ... هست ؟ اما مسئول بودن يعنی اينکه دور نشود ... به سياره ديگر نرود ... در همانجا هم سياره خود را داشته باشد ؛ هم بگذارد روباه رنگ گندم زار ها را ببيند و هم اينکه خود را از روباه نگيرد... مسئول بودن ؛ دور کردن روباه از رنگ گندم زار ها نيست ... مسئول بودن ؛ خود را از سياره دور نگاه داشتن و چوپان روباه بودن نيست ... اهلی کردن آن است که در نهايت آزاد بودن اهلی ات شود ...

يلدا

سلام. چه قدر اين تلخ بود! پيشاپيش پر اندوه بودم٬ دلم بيشتر گرفت! بله! قراره بره! البته به شکل خاصی!! يادته گفته بودم يه deadline زمانی گذاشته؟ حالا اون فرصت داره تموم می شه! واقعا شبيه اينه که توی يه کابوس زندگی کنی... نمی دونم اون حقشه يا نه٬ اما من حقم نيست... گناه دارم! راستی يه دفه بهش نگی بياد اينا رو بخونه٬ پته ی ما بريزه رو آب!! همين جوريش هم به قدر کافی حساسه!

يلدا

ای بابا! دست رو دلم نذار که... چی بگم؟ بالا برم٬ پايين بيامُ دل ام نمياد اذيت شه! حالا هرکاری ميخواد بکنه و هر طور راحته رفتار کنه... ما را سريست با تو٬ که گر خلق روزگار گردن زنند و سر برود٬ هم بر آن سريم...