بدون من زندگی كن ١٤

راهنمايم كنارم مي نشيند و در حاليكه به رفت و آمد پرستارها چشم دوخته است مي گويد: تو آدم خوش شانسي هستي البته اگر كلمه شانس مناسب اين وضعيت باشد. چون اين كلمه بيشتر در دنياي مادي است كه معنا دارد ولي اينجا  براي بيان منظور من اين بهترين كلمه است. اينكه چرا تو در اين وضعيت سيال قرار گرفته اي .....نمي دانم ولي مي دانم كه اين يك فرصت طلايي است كه در اختيار كمتر فردي قرار مي گيرد. دنيا محلي است براي كسب بعضي از تجارب و يا به عبارتي محلي است كه مكان تو را در اين سوي خط مشخص مي كند. اينطور فكر كن كه يك خط فاصله است كه تو را از جايي به جايي ديگر مي رساند و اين خط مشخص كننده محلي است كه تو به سمت آن در حركت هستي.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

كمي گنگ شده ام. راهنمايم مي فهمد و از نصيحت كردنم دست مي كشد.

آسمان در بيرون پنجره اي كه رو به تخت من است آبي و آفتابي است. نمي دانم چند روز و يا هفته و شايد هم ماه است كه اينجا افتاده ام. نمي خواهم فكرش را هم بكنم چون كاري هم از دستم برنمي آيد. ولي مردم را مي بينم كه لباسهاي گرم و زمستاني پوشيده اند و با سرعت در خيابانها مشغول حركتند. از سوز زمستاني خبري نيست و يا شايد من ديگر سردم نمي شود. ممكن است كه اصلاً‌ پاييز باشد. نمي دانم و اگر بخواهم كند و كاو كنم گيج مي شوم و اين گنگي آزارم مي دهد.

رضا را مي بينم كه از در وارد مي شود و با پرستارها سلام وعليك مي كند و با يك خسته نباشيد به طرف من مي آيد. به سرعت روي تختم دراز مي كشم. هنوز نتوانسته ام جسمم را ببينم نمي دانم چه نيرويي از پشت مرا نگه مي دارد و نمي گذارد تا ببينم كه اين جسم چه شكلي است. رضا كنار تختم مي رسد. صندلي را  جلو مي كشد و مي نشيند. دستهايم را مي گيرد. البته من هيچ چيز احساس نمي كنم . حتي نمي توانم ببينم كه دستم را گرفته است. فقط وقتي به دستهايش نگاه مي كنم، به طور گنگ و محو مي فهمم كه چيزي كه در دستان اوست، دستهاي جسم من است. چقدر چهره اش خسته است و چقدر غم و ناراحتي در چشمانش ديده مي شود. احساس بغض مي كنم ولي پيش از اينكه بغضم بتركد يا فكر كنم و احساس كنم كه مي خواهم گريه كنم، ناگهان دوباره در بيخبري فرو مي روم. انگار رضا با گرفتن دستهايم ، سيمهاي نقره اي روح مرا كشيده است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید