بدون من زندگی كن٧

احساس خستگي مي كنم. علي رغم آنكه به نظر خودم چشمهايم را بسته ام ولي تمام فضاي اتاق، برايم قابل رويت است. حتي وقتي احساس كنجكاوي مرا به سمت پله هاي طبقه سوم مي كشاند، باز به راحتي پله ها را از روي تختي كه رويش دراز كشيده ام ، مي بينم. ولي آن مرد كه حتي فرصت نكردم نامش را بدانم آنجا نيست. به طرف پنجره برمي‌گردم. كنار پنجره ايستاده است و بيرون را نگاه مي كند. سنگيني نگاهم را حس مي كند و به طرفم برميگردد. همچنان متبسم است:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بهتر شدي؟

نگاهش مي كنم: خسته ام. انگار يك جورهايي انرژي از دست مي دهم. مي گويد: اين خستگي طبيعي است.چون تو در حالتي بين روح و جسم قرار گرفته اي. آيا آمادگي آن را داري تا راجع به وضعيت تو صحبت كنيم؟

مي گويم: البته! هميشه معتقد بوده ام كه دانستن ، بهتر از ندانستن است.

مي خندد: حق با تو است. خوشحالم از اينكه مي بينم شوك اوليه خروج روح از بدن را نسبتاً خوب رد كرده اي. از حالتي كه داري مي توانم بفهمم و به تو بگويم كه تو در حالتي بين مردن و زنده بودن هستي. يعني تعلق تو به جسمت آنقدر نيست كه بتواني آن را حركت دهي و يا حتي اعمال حياتي جسمت مثل نفس كشيدن و ساير اعمال ديگري مثل كار كليه ها و كبد و غيره، همه با دارو و دستگاه انجام مي شود. اين يعني اينكه هنوز وقت رفتنت فرانرسيده است.

مي پرسم: من به كجا مي روم؟

مي گويد: بايد ياد بگيري كه كمتر عجله كني. و با دست به سويي اشاره مي كند. به آن طرف نگاه مي كنم. ستون بزرگي از نور مي بينم كه به نظر مي رسد از بي نهايت پايين شروع شده و تا بي نهايت بالا ادامه دارد. نور بسيار تندي كه انگار پر از حباب هاي طلايي رنگ است. عجيب است ك در اين چند روز اين ستون نور را نديده ام. همين را مي پرسم.

مي گويد: درست است. زماني كه احتياج باشد ، تو اين ستون را مي بيني و الان هم من تو را متوجه آن كرده ام. تو با اين ستون به سمت جايي حركت خواهي كرد كه مرتبه تو باشد. و اگر دقت كني مي بيني كه نه تنها تا الان اين ستون را نديده بودي كه هيچ كششي هم نسبت به آن حس نمي كني. معناي آن اينست كه زمان قطع كامل تو از جسمت نرسيده و خداوند هنوز به تو اذن رفتن نداده است.

مي پرسم: ما به كجا مي رويم؟

مي گويد: زمانش كه برسد خودت خواهي فهميد. من اجازه ندارم برايت بيشتر از اين بگويم. بخصوص كه تو هنوز به جهان ماديات تعلق داري و اگر هم اجازه گفتن داشته  باشم، باز از توان درك تو خارج است. بنابر اين مطمئن باش كه زماني خواهد رسيد كه تو هم از رموز زنده بودن پس از زندگي دنيوي آگاه شوي. البته تمامي اينها بستگي به تو و كردار گذشته تو دارد. من خيلي ها را ديده ام كه بطور موقت در اين حالت بوده اند و باز به دنيا بازگشته اند. اميدوارم كه تو در زندگي كه داشته اي ، انسان مفيد و دلسوزي بوده باشي و اگر هم امكان برگشت برايت وجود داشته باشد، بتواني در صورتي هم كه خطاهايي داشته اي، از اين فرصت جبران استفاده خوبي كني. البته اگر اين دوره كوتاه را به خاطر بسپاري.

مي پرسم: مگر اين روزها را از ياد خواهم برد؟ مي گويد: احتمالش خيلي زياد است. البته بسته به توان روحي تو دارد. شايد هم  هيچ يك از اين وقايع را از ياد نبري.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
آدينه بوک

سلام. به فروشگاه اينترنتي کتاب و CD آدينه با تحويل رايگان هم سر بزنيد.