پنجره بسته

در نوسان اشكهايم

در تناوب تنهايی دستهانم

در زير بار نوشته های غمگينم ............خميده ام

به دنبال لبخندی كه سالهاست گم شده است

پشت پنجره ای كه سالهاست بسته است

من قطره های باران را می شمارم ....

” درشهر ديوارها را رنگ می زنند

و من اينجا در كنار آتشی كه مرا سوخته است

سرما را مزمزه می كنم“                                                    ١٣٧٦  

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
سنگ صبور تنها

سپاس تو را که به هر انسانی سپری از تنهایی بخشیده ای تا هرگز فراموشت نکند حقیقت تنهایی تویی و فقط نام تو این تنهایی را راهنماست پس تنهایی ام را نیرو ببخش زیرا با نام تو می توانم در برابر تند زمان ایستادگی را اری وقتی این تنهایی در تو و از توست می توانم گناهم را به دست بخشندگی تو بسپارم تنها با نا تو می توانم در برابر تند باد زمان ایستادگی را اری وقتی این تنهایی در تو و از توست می توانم گناهم را به دست بخشندگی تو بسپارم