ما درس سحر در ره ميخانه نهاديم محصول دعا در ره جانانه نهاديم در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش اين داغ كه ما بر دل ديوانه نهاديم سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روي درين منزل ويرانه نهاديم در دل ندهم ره پس از اين مهر بتان را مهر لب او بر در اين خانه نهاديم در خرقه از اين بيش منافق نتوان بود بنياد ازين شيوه رندانه نهاديم چون مي رود اين كشتي سرگشته كه آخر جان در سر آن گوهر يكدانه نهاديم المنت الله كه چو ما بي دل و دين بود آن را كه لقب عاقل و فرزانه نهاديم قانع به خيالي زتو بوديم چو حافظ يارب چه گدا همت و بيگانه نهاديم حافظ

/ 2 نظر / 3 بازدید
تنها

سلام.وبلاگت جالبه. ممونم که به دوستانه ها اومدي. بازم منتظرم.