باز باران و هميشه باران.... انتظار فقط باران

معلوم نشد كه سهم ما از اين دنيا چند متر بود كه يك مترش هم به ما نرسيد. اما در آخر كه خواهد رسيد! چه آنها كه امروز آن بالاتر ها نشسته اند و سهم همه را مي خورند، بخواهند و چه نخواهند!

انگار امروز از آن روزهاي خاكستري رنگ است كه به جز سياهي رنگي ديگر را نمي بينم. نمي گم باراني چرا كه رنگ خاكستري ابرهاي باراني هميشه خبر از اتفاقات خوب مي دهد. خبر از شستن سنگفرش هاي خيابان.... خبر از خيس شدن چمنهاي پارك... خبر از شسته شدن دل زنگار بسته من!

فيثاغورث را صدا كنيم تا بيايد و حساب كند كه چقدر باران لازم است تا تمامي اين ها را پاك كند!

/ 0 نظر / 3 بازدید