بدون من زندگی كن٢

قسمت دوم

مي خواستم از جايم بلند شوم ولي نيرويي قوي، انگار مرا به زمين ميخكوب كرده بود. صداها را مي شنيدم ولي چيزي نمي ديدم. انگار آدمهاي زيادي در اطرافم بودند. سعي كردم به خاطر بياورم كه چه اتفاقي افتاده بود. سرعت ماشينها زياد نبود. همه خيلي با احتياط حركت مي كرديم. چون جاده نسبتاً شلوغ بود.

نمي دانم چند بار در طول راه خودم را سرزنش كردم كه چرا پيشنهاد شمال را داده بودم. يادم آمد كه يكهويي انگار ماشين شروع كرد به تكان خوردنهاي عجيب. درست مثل توي فيلمها.صداي كشيده شدن لاستيكها روي آسفالت جاده به طرز گوشخراشي شنيده مي شد. نمي دانستم مال ماشين ماست يا ماشين ديگران. به جز داخل ماشين هيچ جا را نمي ديدم. رضا دو دستي فرمان را گرفته بود و من فقط با چشمهاي گرد شده جلو را نگاه مي كردم. جلويي كه آنقدر تصويرها درش قاطي شده بودند, كه انگار مناظر و رنگها همه به هم ريخته اند. از ترس زبانم كليد شده بود. حس كردم كه داريم مي خوريم به كوه. يك جور عجيبي بود. كوه داشت ريزش مي كرد. نمي دانم تمام اينها را از كجا مي فهميدم. صداي جيغ بچه ها تمام ماشين را پر كرده بود. با خودم فكر كردم كه هميشه وقتي تصادفي را در راه
مي ديديم رضا به كمكشان مي رفت اما الان ... آيا كسي هم به كمك ما خواهد آمد؟ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در حالي كه با يك دست به داشبورد فشار مي دادم با دست ديگرم، پيام را به پريسا در صندلي عقب دادم.صداي كشيده شدن دو فلز با شدت به هم، آخرين چيزي بود كه شنيدم . بعد از گذشت چند لحظه كه زماني برايش به خاطر ندارم، احساس كردم كه از شيشه به بيرون پرت شده‌ام  و كاش اين فقط يك احساس بود. نمي خواستم به هيچ عنوان از رضا و بچه ها جدا شوم ولي چرا فقط من به بيرون پرت شده‌بودم و چرا اصلاً‌ احساس درد نمي كردم؟ نمي دانم چقدر طول كشيد تا از روي زمين بلند شدم. چند تا ماشين كنار جاده نگاهداشته بودند و چند نفر با دلواپسي به جلو مي دويدند. صداي فريادهاي نامفهومي به گوشم مي رسيد.  شايد همانها كه ماشينشان را كنار جاده پارك كرده بودند و مي دويدند، فرياد مي كشيدند. منهم احساس اضطراب و دلواپسي كردم. با همه توانم به جلو دويدم. به آدم ها تنه مي زدم و انگار كه از آنها رد مي شدم. ولي وقت نداشتم كه بفهمم اين ديگر چه جور احساس جديدي است. به نزديكي محل ازدحام رسيدم. نگران بودم . ريزش كوه دقيقاً‌ آخرين چيزي بود كه به خاطر سپرده بودم. چند تا ماشين به هم خورده بودند و روي بعضيها هم تكه هاي بزرگ سنگ بود. بغض كرده بودم و دنبال رضا و بچه ها مي گشتم. نمي خواستم من زنده بمانم...نمي خواستم بدون آنها زنده بمانم.چشمم به ماشين‌ها كه افتاد، ميخكوب شدم. يكي از آنها مال ما بود. جلوي ماشين كاملاً‌ جمع شده بود و سر رضا روي فرمان افتاده بود. تكه سنگ بزرگي روي كاپوت ماشين افتاده بود.بچه ها را نمي ديدم. مردم فرياد مي كشيدند و سعي مي كردند به مجروحين  كمك كنند ولي من فقط سر رضا را مي ديدم و بس.

چيز بيشتري نتوانستم ببينم. احساس سرگيجه كردم و يكهو انگار كه از پشت با طنابي كشيده شوم، با سرعت به عقب و به درون سياهيي كشيده شدم كه نمي دانم چه بود.

 

ديگر چيزي نفهميدم.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید