آبان ۱۳۸۵

آبان رو به اتمام است. خيلي به پايان عمرش زماني باقي نمانده است. كاش مي شد كه آدمها گذر عمر  خودشان را اينطور نزديك مي ديدند و حس مي كردند. اينطور شايد اين حس سياه حرص و آز كه گريبان همه را گرفته است كم رنگ تر مي شد و يك روز صبح كه خورشيد از خواب ناز پامي شد و موهاي طلايي رنگش رو از روي چشمهايش كنار مي زد نگاهش در مسير نگاه گلسرخ هاي خيس باغچه نرمي نوازش دستهاي مهربان درختها را حس مي كرد.

دور نيست . اما همتي مي خواهد بس عظيم. هميشه بد بودن كار سختي نبوده . اين خوب بودن است كه هنر مي خواهد و همت. باور كنيم كه از دل يك تمدن عظيم زاده شده ايم و باور كنيم كه ميراث دار اولين منشور نويس صلح جهاني هستيم. دستهايمان را به سوي همديگر دراز كنيم و  از زنجير گرم و سفيد دستهايمان حفاظي طويل و غيرقابل گسست بسازيم تا سايبان تمام كودكي ها و سپيدي ها باشد.

به اميد آن روز سپيدي كه همه حتي بدترين ها هم به انتظارش قطره هاي باران را مي شمارند.

/ 2 نظر / 2 بازدید
اهور

لينکتون را اضافه کردم