بدون من زندگی كن١٣

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

لبخند مي زنم و با سر تأييد مي نمايم. او هم لبخند مي زند: معذرت مي خواهم . نبايد به اين صراحت از زنده بودن تو به صورت ماضي نقل كنم. چون به هر صورت وضعيت تو هنوز مشخص نيست. در ضمن آنچه كه مسلم است، اين است كه اين روح است كه زنده است و زندگي مي كند. چه با جسم و چه بدون آن.

مي خواهم به او جواب بدهم كه دوباره آن حالت كشش برايم ايجاد مي شود. مقاومت نمي كنم. مي دانم كه پس از بيداري دوباره راهنمايم را خواهم ديد. گرچه هربار فرصت نكرده ام كه حتي نامش را بپرسم. خودم را به دست آن طناب سفيد رنگ مي سپارم و مي گذارم تا در آن دالان تاريك ، به نوعي بيهوشي فر روم. مي دانم كه در هر صورت مقاومت فايده اي ندارد.

مدتي بعد. چشمهايم را باز نمي كنم. كمي احساس خستگي مي كنم. انگار روي جسمم وزنه سنگيني گذشته اند. با اينكه خوابم نمي آيد، ولي دلم مي خواهد كه احساس كنم كه به خوابيدن احتياج دارم.

هنوز تكليفم حتي با خودم هم روشن نيست – نمي دانم كه واقعاً‌ آيا دلم مي خواهد زنده بمانم و يا اينكه بروم. از طرفي نمي توانم به سادگي از رضا و بچه ها دل بكنم و از طرفي هم وقتي مي بينم كه اين راه را بايد بالاخره طي كنم و الان هم نسبت به آن كمي شناخت پيدا كرده ام، فكر مي كنم كه الان بهترين فرصت است. هم براي خودم و هم براي رضا و ديگران. چون تا حدودي همه آماده شنيدن خبر مرگم شده اند.

انگار صدايي در كنار گوشم زمزمه مي كند ....... اينجا به اين شكل كه تو فكر مي كني هم نيست. زيبايي اينجا را وقتي مي تواني حس كني و ببيني كه در زندگي ماديت انسان مثبتي بوده باشي. پس خيلي هم خوش خيال نباش!

به طرف صدا برمي گردم. راهنمايم است. مي نشينم و به او نگاه مي كنم. سعي مي كنم تمام چيزهايي را كه از اين ور خط بهم گفته اند، به خاطر بياورم. ولي مي بينم كه اطلاعاتم نسبت به آنچه كه الان مي دانم بسيار ناقص است.

راهنمايم نگاه ماتم را با لبخندي پاسخ مي گويد. از او مي پرسم: شما چقدر از گذشته من اطلاع داريد؟ مي گويد: تقريباً‌ همه چيز را مي دانم يا بهتر بگويم چيزهاي مهمي را كه مي تواند در وضعيت تو تأثير گذار باشد. كمي خودم را جمع مي كنم: مثلاً‌ چه چيزهايي؟ مي گويد: نگران نباش. من فقط در حدي كه اجازه داشته ام، در رابطه با تو اطلاع دارم. كس ديگري سؤال و جواب تو را مي كند. كمي نگران شده ام. سعي مي كنم به خاطر بياورم كه چه كارهاي بدي كرده ام و يا حتي چه كارهاي خوبي . ولي نگراني و اضطراب نمي گذارد و من احساس مي كنم  كه ناگهان در فراموشي مطلق قرار گرفته ام. عظمت حيات را بيشتر از پيش فهميده ام. حالا مي دانم كه حيات پس از مرگ جسمم تمام نمي شود. گرچه نمي دانم كه به كجا ختم مي گردد ولي همين كه سياهي آنور خط نيست، خودش جاي اميدواري دارد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید