يك روز ديگر

براي امروز چقدر نوشته توي دلم نوشته بودم كه اينجا پاك نويس كنم، اما ...

الان توي دلم هيچي نيست. هيچي. گاهي دلم مي خواهد كه يك وسيله اي اختراع كنند كه مثل الكترودهاي مغزي كه نوار مغز را ثبت مي كند، به سر آدم بچسبد و تمام فكر او را در يك ورقي ... حتي فضاي خالي يك اتاق ... يك جايي ثبت كند . بدون اينكه حرفي و يا كلامي رد و بدل شود. يك وقتي هم هست كه اين مغز نيست كه فكر مي كند، دل است كه حرف مي زند.... راجع به اين يكي فكر كنم كه فضا به قدري نهايت پيدا مي كند كه ديگر يك اتاق يا يك باغ هم برايش كم است. در  هيچ كجايي نمي توان آن را نوشت و ثبت كرد.

گاهي وقتها حركت دسته جمعي پرنده ها مجذوبم مي كند. به عمق با هم بودنشان كشيده مي شوم اما مي دانم كه هرگز نه من پرنده ام و نه اگر پرنده بودم، مي توانستم با آنها بپرم. بعضي وقتها لباس پرنده قالب تن آدم مي شود ولي روحش ....

اين پرنده ها هيچكدام آن پرنده هايي نيستند كه اگر من پرنده بودم، بينشان مي بودم. در پايين ترين طراز از ميدان سناي امپراتوري روم ايستاده ام. مي دانم مي توانم از تمامي اين پله ها و سكوهاي نشستن بالا بروم... مي توانم آسمان را از همين جا هم ببينم، ... اما آيا اين آسمان، آسمان من است؟ آيا اگر به آن نقطه بالاترين رسيدم، آن چه كه خواهم ديد مرا بيشتر نمي ترساند؟

خورشيد را دوست دارم. رنگش را شعاعش را و گرمايش را.... از آن انرژي كه صرف مي كند تا بر ابر دوست داشتني من غلبه كند و دست نوازش به سرم بكشد، لذت مي برم  و مي ستايمش.

امروز شايد روز شستن چشمهايم است... شايد.

/ 2 نظر / 2 بازدید
محمد درويش - زئوس الهه آسمانها

ممنونم که آمدی ... ----- خورشيد را من هم دوست دارم ... آنکس را که بيشتر دوست اش ندارد ؛ بيشتر انرژی ميدهد و گرم اش ميکند ... و اما حتی اگر بخواهد انرژی نبخشد هم نمی تواند ... هميشه وقتی به بالا ميرسی ؛ ميبينی که آنی نيست که تصور ميکردی... خدا اين را ميدانست و حس قانع بودن را به انسان بخشيد ... اگر نتوانی قانع باشی ؛ به هيچ کجا نمي رسی... اما ترس ... ترس از اين است که حس کنی آنی که ميخواستی نبوده ... باز هم از دست ميدهی بدون آنکه لذتی از آن برده باشی ... دوباره به صفر ميرسی ... ميگردی ... تا شايد آنی که می خواهی بيابی... دوباره ميرسی و دوباره ميترسی و دوباره ... خستگی چيره ميشود ... چشمهايت را باز ميکنی ولی ميبينی که دوباره در حال جستجو هستی ... با پرنده ها بودن هم خوب است و هم بد ... چرای خوب و بد اش را الان نمی گويم .... آچه که در سر آدم پاک ميگردد ؛ دليل اش اين است که ارزش زمانی خود را از دست ميدهد ؛ آن وقتی بايد نوشت که ارزش اش زياد است ... حتی اگر در حال قدم زدن کنار خيابان باشی ؛ بايد صبر کنی ؛ قلم را برداری و بنويسی اش ... گاهی ضبط صدا در آن شرايط بدرد ميخورد ...